Verksamhetsområden

Advokatbyrå Becker & Becker har sin byrå i Närpes. Byrån handhar i princip alla typer av juridiska ärenden inom civil och straffrätt samt förvaltningärenden. Byrån handhar även rättshjälpsärenden och bistår vid ansökan om rättsskydd via rättskyddsförsäkring.

Familje- och arvsrätt

Hur uppgör man ett testamente? Hur delas egendom vid äktenskapsskillnad? Hur hög blir arvsskatten?  När dylika frågor bli aktuella står vi till tjänst med konsultationer och uppgörande av handlingar. Vid behov företräder vi våra kunder även vid rättegångar.

 

Fastighetsrätt

Frågor med anknytning till fastigheter såsom uppgörande av överlåtelsehandlingar, utredning av äganderätt samt frågeställningar kring inteckningar är välbekanta för vår byrå. Advokat Christer Becker är även behörig fastighetsförmedlare.

 

Skadeståndsrätt

Vi handhar processer som gäller skadestånd vid avtalsbrott och övriga skadestånd, även i samband med brottmål.

    

Konkursrätt

Christer Becker anlitas ofta som boförvaltare när företag eller privatpersoner försättes i konkurs.
Vi företräder våra kunder även i övriga frågor med anslutning till konkursrätt. t.ex. återvinnings- och brottmålsärenden med anknytning till konkurser.

 

Avtalsrätt

Avtal ingås på många olika områden. För att undvika framtida konflikter är det ytterst viktigt att avtal uppgörs med sakkunskap. Vi står till tjänst med avtal både gällande privatpersoner och företag.