Advokatbyrå Becker & Becker dataskyddspolicy

Denna policy förklarar hur Advokatbyrå Becker & Becker behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du som konsument har, i enlighet med EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR). Advokatbyrå Becker & Becker är ansvarig för all behandling av personuppgifter inom verksamheten.

Vilka personuppgifter behandlas

Advokatbyrå Becker & Becker behandlar personuppgifter som fås från dig direkt eller indirekt vid kontakt, köp av tjänst eller webbplatsbesök. I vissa fall kan uppgifter även fås från myndigheter. Uppgifterna som behandlas är vanligtvis person- och kontaktinformation såsom namn, personnummer, adress, e-post och telefonnummer. Andra uppgifter som kan behandlas är kontouppgifter och information om kundförhållandet.

Vad används personuppgifterna till

Advokatbyrå Becker & Becker behandlar personuppgifter för att upprätthålla kundförhållanden, sköta kontakt till exempel vid förfrågningar, utföra tjänster och följa lagstiftning. Uppgifter behandlas även i marknadsförings-, försäljnings- och statistiksyfte, bland annat för att granska och utveckla verksamheten.

Alla personuppgifter som behandlas av Advokatbyrå Becker & Becker följer något eller några av ovanstående syften. Endast personuppgifter som behövs för ett syfte behandlas och uppgifterna samlas in med rättslig grund, baserat på avtal, samtycke, berättigat intresse eller rättslig förpliktelse.

Vem delas personuppgifterna med

Advokatbyrå Becker & Becker kan komma att dela personuppgifter med utvalda tredje parter under kontrollerade former så att uppgifterna hanteras säkert. Dessa tredje parter kan vara leverantörer eller myndigheter som delges uppgifter på grund av lagliga skyldigheter eller för att upprätthålla Advokatbyrå Becker & Beckers verksamhet. Advokatbyrå Becker & Becker delar endast dina personuppgifter med ditt godkännande. Uppgifter säljs inte och delas inte heller utan grund.

Var behandlas personuppgifterna

Advokatbyrå Becker & Becker behandlar endast personuppgifter inom EU/EES.

Hur länge sparas personuppgifterna

Advokatbyrå Becker & Becker sparar endast personuppgifter så länge som de behövs för att uppfylla våra åtaganden mot dig och så länge som uppgifterna behöver sparas enligt lagringstider och andra lagstadgade syften.

Hur skyddas personuppgifterna

Advokatbyrå Becker & Becker skyddar personuppgifter genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Till exempel begränsas åtkomst till elektroniskt material genom inloggning, så att endast behöriga har tillgång till uppgifterna och kryptering används vid behov. Fysiskt material förvaras inlåst och känsliga handlingar förvaras i brandsäkert kassaskåp. Skyddsnivån motsvaras av informationens känslighet och behandlingens risk.  

Rättigheter

I enlighet med EU:s dataskyddsförordning har du rätt att få tillgång till personuppgifter som Advokatbyrå Becker & Becker behandlar om dig och möjlighet att rätta till dessa uppgifter om de är felaktiga. Du har även rätt att begära att bli raderad ur Advokatbyrå Becker & Beckers system om uppgifterna inte längre behövs i det syfte de blev insamlade. I vissa fall kan dock lagstiftning kräva att uppgifter finns kvar, till exempel i bokförings eller skattesyfte, då kan uppgifterna begränsas så att de endast är tillgängliga för dessa ändamål. Om uppgifter behandlas med ditt samtycke som grund, har du rätt att återkalla samtycket. Du har även rätt att göra en anmälan till dataombudsmannen om du misstänker att en organisation eller person behandlar personuppgifter i strid med dataskyddsbestämmelserna. Se kontakt nedan för ärenden gällande Advokatbyrå Becker & Beckers behandling av dina personuppgifter.

Kontakt

Frågor angående Advokatbyrå Becker & Beckers personuppgiftsbehandling riktas till:

Registeransvarige:

 Oy Advokatbyrå Becker & Becker Ab (0830382-3)

Tel. +358 500 566 320
E-post: info@becker.fi

Adress:
Gamla Strandvägen 7,
64200 NÄRPES
Finland

 

Dataskyddspolicyn uppdaterades 28.09.2018